Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

09 - 02 - 2018 - S T A N O W I S K O - Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych - Krosno Odrzańskie - 09 luty 2018

 

wlkp fzzsm

 

S T A N O W I S K O

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Krosno Odrzańskie, 9 lutego 2018 roku

Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych dostrzegając konieczność zaostrzenia działań na rzecz poprawy sytuacji socjalno-bytowej policjantów, strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, za które odpowiadają służby mundurowe zwraca się do władz centralnych Federacji z wnioskiem o wystosowanie do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości jednoznacznie brzmiącego wystąpienia wskazującego na konieczność pilnej realizacji postulatów uznanych przez NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, w tym także obietnic składanych przez przedstawicieli obecnych władz państwa jeszcze w kampanii wyborczej z roku 2015.

Z uwagi na brak skuteczności dotychczas podejmowanych przez związki zawodowe działań, w poczuciu odpowiedzialności za interesy naszych środowisk zawodowych wystąpienie powinno określać datę rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na wypadek braku osiągnięcia porozumienia w kluczowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy sprawach.

Okazją do złożenia takiego wniosku będzie zapowiedziane na dzień 15 lutego br. w Warszawie spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przedstawicielami Federacji Służb Mundurowych.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Poszerzona ocena bieżącej sytuacji panującej w Policji, PSP, SG oraz SW na którą pozwoliły obrady przedstawicieli poszczególnych służb utwierdziła nas w przekonaniu o zaniechaniach i błędach, za które odpowiada nie tylko kierownictwo resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rada Ministrów, ale także My wszyscy jako związki zawodowe służb mundurowych. Ministerstwa i Rząd ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za brak realizacji obietnic składanych przez przedstawicieli obecnych władz państwa zarówno w kampanii poprzedzającej wybory parlamentarne, jak i w trakcie sprawowania władzy, a także za lekceważenie postulatów Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które miały poprawić byt funkcjonariuszy służ i przywrócić konkurencyjność naszych zawodów na dynamicznie rozwijającym się aktualnie rynku pracy.

Najpoważniejszy zarzut pod adresem centralnych organów, należy przypisać swego rodzaju naiwności, która najokazalej prezentuje się na tle efektów negocjacyjnych. Perspektywa dwóch ostatnich lat wykazała bowiem, że w walce o interesy własnych środowisk Związki obrały złą taktykę i popełniły błąd nie sięgając po bardziej radykalne narzędzia, takie jak chociażby akcja protestacyjna w ramach uprawnień zagwarantowanych przez ustawy i nasze Statuty. Właśnie to w największym stopniu wpłynęło na słabą skuteczność naszych Organizacji. Nasza Federacja jak pokazuje historia wskazywała, że przy pozorowanym dialogu, a tak się dzieje od 2 – lat niezbędne są zdecydowane działania tak, aby tych których mamy obowiązek reprezentować mieli przekonanie, że czynimy to skutecznie bez kalkulowania czy to się opłaci w aktualnej sytuacji społeczno – politycznej w kraju oraz wobec działań podejmowanych przez władzę wobec czołowych działaczy związkowych.

Zdaniem Organizacji w terenie oraz mając na uwadze sygnały docierające do nas od szeregowych funkcjonariuszy, w tym szczególnie za pośrednictwem internetowych portali społecznościowych należy zerwać z jałową dyskusją i dotychczasową wymianą pism, które brzmią przekonująco, ale efektów brak. Zamiast tego należy wezwać stronę rządową do podjęcia niezwłocznych rozmów oraz podpisania porozumienia w sprawie zapewnienia funkcjonariuszom podwyżek przywracających konkurencyjność naszych zawodów na rynku pracy, odmrożenia waloryzacji uposażeń, zmiany systemu emerytalnego, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 roku, wprowadzenia przepisów we wszystkich służbach umożliwiających wynagrodzenie za czas służby przekraczający normę ustawową, a także realizacji obietnic dotyczących tzw. „L-4” i art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Wielkopolska Federacja mając świadomość, iż lista niezałatwionych spraw jest znacznie dłuższa, a zniecierpliwienie funkcjonariuszy i problemy związane m. in. z wakatami systematycznie rosną nie ma na celu mnożenie postulatów, tylko znaleźć sposób na ich skuteczne zrealizowanie przez stronę rządową. Zmiana Rządu i zmiana na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji taką szansę niewątpliwie stwarzają, jednak wymaga to konsekwencji i większego zaangażowania ze strony centralnych organów statutowych Naszych Organizacji, a w szczególności zaostrzenia dotychczasowej nieskutecznej strategii działania.

Jeżeli więc Zarządy Główne oraz Zarząd Krajowy ZZS „Florian” skorzystają z niniejszego wniosku, to NSZZ P, NSZZ FSG, NSZZ FiPSW, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Związek Zawodowy Strażaków „Florian” odniosą sukces. Aby nie być gołosłownym można podać przykład z dnia 8 lutego br., w którym to lekarze rezydenci dzięki swojej determinacji i wytrwałości po bardzo trudnych negocjacjach podpisali z Ministrem Zdrowia porozumienie, które gwarantuje im stabilizację, w tym szczególnie finansową do roku 2024. Takiej stabilizacji na przestrzeni najbliższych lat nam potrzeba, bo sytuacja może w 2019 roku wymknąć spod kontroli, gdyż istnieje realne ryzyko odejścia ze służby kilku tysięcy funkcjonariuszy uzyskujących pełne uprawnienia emerytalne. Pozostając przy obecnej taktyce działania, uznając np., że ministrom i Rządowi RP należy dać czas na kontynuowanie polityki swoich poprzedników – przegramy z kretesem. W rezultacie ucierpią na tym nie tylko funkcjonariusze służb mundurowych, ale także bezpieczeństwo w naszym kraju. W odróżnieniu bowiem od propagandy ukazującej nasze Formacje, jako instytucje znakomicie wyposażone, świetnie wyszkolone i dobrze wynagradzane, spadek zainteresowania podjęciem służby, tak samo jak i wzrost liczby odejść ze służby już nawet na etapie szkolenia podstawowego jest zjawiskiem realnym, i ze względu na swoją skalę oraz tendencję wzrostową, w żaden sposób nie powinien być lekceważony. Wiemy doskonale, wiedzą to także wszyscy nasi funkcjonariusze, że chociaż Program modernizacji jest krokiem we właściwym kierunku, pozytywnie odbieranym brakuje w nim pieniędzy na podwyżki, które mogłyby poprawić sytuację w sposób istotny i oczekiwany przez Nasze Koleżanki i Kolegów w mundurach.

Podstawowym zadaniem Związków Zawodowych w aktualnej sytuacji jest więc uświadomienie Ministrom w jak trudnej sytuacji znajdują się służby mundurowe, tak samo jak podpisanie porozumienia, z którego wynikać będą konkretne terminy i sposób realizacji postulatów, które od lat podnosimy w kontaktach ze strona rządową.

 wlkpfzzsm

 

Do pobrania :

pdf ikona   - 2018-02-09 - STANOWISKO WIELKOPOLSKIEJ FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH.pdf

2020 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.